top of page
The only sin that is not forgiving is a rejection of the word of God.

Tipprattikax id-dnub

"Trid temmen dak li tgħid il-Bibbja

jew dak li ġejt mgħallem jgħid?”

1

“Id-dnub li jwassal għall-mewt huwa r-rifjut intenzjonat li wieħed jemmen f’Yeshua Messija, li jsegwi l-kmandi t’Alla, u li nħobb lil ħutu.”

 

L-uniku dnub li ma jaħfer huwa ċ-ċaħda tal-kelma ta’ Alla.

4Kull min jagħmel prattika tad-dnub jipprattika wkoll il-liġi; id-dnub huwa illegalità.5 Int kunu nafu li hu deher biex ineħħi d-dnubiet, u fih, m'hemm l-ebda dnub.6Nru min jibqa’ fih jibqa’ jidneb; ħadd li jibqa’ jidneb la rah jew għarfu.7 Ftit children, ħalli ħadd iqarraq bikom.Min jipprattika t-tjieba huwa ġust, kif hu ġust. 8 Min jagħmel id-dnub hu mix-xitan, għax ix-xitan ilu jidneb mill-bidu. Ir-raġuni li l-Iben t’Alla deher kienet biex jeqred l-għemejjel tax-xitan.9Nru wieħed imwieled minn Alla jagħmel prattika tad-dnub, għax iż-żerriegħa ta’ Alla tibqa’ fih; u ma jistax ikompli jidneb, għax twieled minn Alla. 10 Sa dan jidher ċar min huma wlied Alla, u min huma wlied ix-xitan: min ma jipprattikax is-sewwa mhux ta’ Alla, lanqas min ma jħobbx lil ħuh.

Ħobbu lil xulxin

11 Għaldan hu l-messaġġ li smajtu mill-bidu, li għandna nħobbu lil xulxin.12 Aħna m'għandux ikun bħal Kajjin, li kien tal-ħażin u qatel lil ħuh. U għaliex qatlu? Għax l-għemejjel tiegħu stess kienu ħżiena u ħutu ġusti.13 Agħmel ma tkunx sorpriż, ħuti,c li d-dinja tobdek.14 Nafu li ngħaddu mill-mewt għall-ħajja għax inħobbu lill-aħwa. Min ma jħobbx jibqa’ fil-mewt. 15 Kulħadd min jobgħod lil ħuh qattiel, u taf li ebda qattiel m'għandu l-ħajja ta' dejjem tibqa' fih.

16 Sadan nafu l-imħabba, li ta ħajtu għalina, u aħna għandna nagħtu ħajjitna għall-aħwa.17Iżda jekk xi ħadd għandu l-ġid tad-dinja u jara lil ħuh fil-bżonn, iżda jagħlaq qalbu kontrih, kif tibqa' fih l-imħabba ta' Alla? 18 Uliedu ċkejknin, ejjew ma nħobbux bil-kelma jew bit-taħdit imma bl-għemil u bil-verità.

19 Sadan inkunu nafu li ahna tal-verità u nserrhu rasna qalbna quddiemu; 20għax kull meta qalbna tikkundanna, Alla hu akbar minn qalbna, u jaf kollox.21 Maħbub, jekk qalbna ma tikkundannax, ikollna fiduċja quddiem Alla; 22ukulma nitolbu nirċievu mingħandu għax inżommu l-Iva tiegħu Kristu u ħobbu lil xulxin, kif ikkmandana hu. 24 Min iżomm il-kmandamenti tiegħu jibqa’ f’Alla,  u Alla fih. U b’dan nafu li hu jibqa’ fina, bl-Ispirtu li tana.

Din li ġejja hija lista ta’ affarijiet li l-Bibbja tqis bħala abominazzjoni:

 • Affarijiet mhux nodfa (Lev. 7:21)

 • Kull min imiss xi ħaġa mhux nadifa—sew jekk mhux nadif uman jew annimal mhux nadif jew xi ħlejqa mhux nadifa li tiċċaqlaq mal-art—u mbagħad jiekol xi laħam tal-offerta taʼ sħubija tal-Mulej għandu jinqataʼ mill-poplu tiegħu.’”

 • Id-drawwiet tal-pagani (Lev. 18:30)

 • “Dawn l-​attivitajiet kollha taʼ miċ-​ċajta jiġu pprattikati min-​nies taʼ l-​art fejn qed noħodkom, u hekk l-​art tħammeġ.

 • Idoli (2 Kr. 15:8; 1 Pt. 4:3)

 • Dnubiet tal-bnedmin (Salm 14:1; 53:1)

 • Qerq (Mik. 6:10)

 • Erwieħ mitlufa (Apk 21:8)

 • Imma għall-kodard, in-nuqqas ta’ fidi, il-mogħdrija, kif ukoll għall-qattiela, l-immorali sesswalment, is-saħħar, l-idolatri, u l-giddieb kollha, il-porzjon tagħhom ikun fl-għadira li tinħaraq bin-nar u l-kubrit, li hija t-tieni mewt.”

 • Bniedem 'il quddiem (pervers; wieħed li jwarrab (Pro. 3:32; 11:20)

 • Ħarsa kburija (Pro. 6:16-17)

 • Ilsien gideb ( Pro. 6:17; 12:22 )

 • Idejn li jxerrdu demm innoċenti (( Pro. 6:17 )

 • Qalb mill-agħar li tfaqqa (Pro. 6:18)

 • Saqajn li malajr jidnub (Pro. 6:18)

 • Xhud falz li jgħid il-gideb ( Pro. 6:19 )

 • Żergħa ta’ inkwiet (Pro. 6:19)

 • Ħażen (Pro. 8:7)

 • Miżien jew skala falza (Pro. 11:1)

 • Sagrifiċċji tal-ħżiena (Pro. 15:8; 21:27)

 • It-triq tal-ħżiena (Pro. 15:9)

 • Il-ħsibijiet tal-ħżiena (Pro. 15:26)

 • Il-kburin tal-qalb (Pro. 16:5)

 • Jiġġustifikaw lill-ħżiena (Pro. 17:15)

 • Jikkundannaw il-ġust (Pro. 17:15)

 • Għaddasa, piżijiet diżonesti (Pro. 20:10, 23)

 • Għaddasa, miżuri diżonesti (Pro. 20:10)

 • Jirrifjutaw li jisimgħu l-liġi (Pro. 28:9)

 • Talb tar-ribelli (Pro. 28:9)

 • Tiekol laħam tal-offerti tal-paċi fit-3 jum (Lev. 7:18)

 • Xi atti tal-istess sess (Lev. 18:22; 20:13; Dt. 23:18) Ara 

 • Jieħdu ornamenti mill-idoli meta jiġu meqruda (Dt. 7:25-26)

 • Kwalunkwe prattika idolatruża (Dt. 12:31; 13:14; 17:4; 18:9; 20:18; 29:17)

 • Li toffri annimal imperfett lil Alla bħala sagrifiċċju (Dt. 17:1)

 • Kwalunkwe traffiku bid-demonji (Dt. 18:7-12)

 • Liebes ħwejjeġ tas-sess oppost (Dt. 22:5)

 • Iddaħħal il-kiri ta’ prostituta jew sodomita fid-dar t’Alla (Dt. 23:18)

 • Żwieġ mill-ġdid ta’ sħab ta’ qabel (Dt. 24:1-4)

 • Qerq lil ħaddieħor (Dt. 25:13-16)

 • Nagħmlu xbihat/idoli (Dt. 27:15)

 • Idoli t’Ammon (1 Slat. 11:5)

 • Idoli ta’ Mowab (1 Slat. 11:7; 2 Slat. 11:13)

 • Idoli ta’ Sidon (2 Slat. 23:13)

 • Inċens offrut mill-ipokriti (Is. 1:13)

 • Tiekol affarijiet mhux nodfa (Is. 66:17)

 • Joffri sagrifiċċji umani ( Ġer. 32:35 )

 • Serq (Eżek. 18: 6-13)

 • Qtil (Eżek. 18: 6-13)

 • Adulterju (Eżek. 18: 6-13)

 • Oppressjoni ta’ ħaddieħor, partikolarment il-foqra jew vulnerabbli (Eżek. 18: 6-13)

 • Vjolenza (Eżek. 18: 6-13)

 • Tkissir il-wegħdiet (Eżek. 18: 6-13)

 • Self b’imgħax lil ħu (Eżek. 18: 6-13)

 • Mimdudin ma’ mara tal-menstru (Eżek. 18: 6-13)

 • Ebusija tal-qalb (Eżek. 18: 6-13)

 • Inġustizzja (Eżek. 18: 6-13)

 • Qima ta’ kontra Kristu (Dan. 11:31; 12:11; Mt. 24:15; 2 Th. 2:4; Apoc. 13)

 • Inċest (Lev. 19: 6-30)

 • Affarijiet stmati ħafna mill-bniedem (Lq. 16:15)

 • Ħafna dnubiet oħra tal-ġnus (Lev. 18: 26-29; Dt. 18: 9-12; 20:18; 29:17; 1 Slat. 14:24; 21:2, 11; 23:24; 2 Kr. 28:3; 33:2; 34:33; 36:14; Eżek. 7: 3-20; 8: 6-17; 16: 2-58; 20: 4-30; Apoc. 17: 4-5. )

bottom of page